Simpel søgningAvanceret søgningVejledning
ISAG Udtræksmodul
ISAG udtræksmodulet kan præsentere oplysninger om affald.  ArrowUdskriv ArrowLogin

 

Vejledning

ISAG er det danske informationssystem for affald og genanvendelse. Regler og terminologi for ISAG er fastlagt i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 med tilhørende ændringer, som angivet under den viste link.

ISAG udtræksmodulet tilbyder forskellige tabeller og figurer, der viser den aktuelle status og udviklingen i produktion og behandling af affald i Danmark. Systemet indeholder en offentlig del, som alle kan se, og en del, som kun er beregnet for kommunerne og som kræver en adgangskode.

Behandlingsform

Udtræk viser hvorledes affaldsproduktionen fordeler sig på behandling (forkortelser i parentes):

 • Genanvendelse (Gen)
 • Forbrænding (Frb)
 • Deponering (Dep)
 • Særlig behandling (Srl)
 • Fraført behandlingsanlæg (Fra)
 • Eksporteret (Eks)
 • Afgiftsfritaget forbrænding (aFrb)
 • Afgiftsfritaget deponering (aDep)
 • Midlertidig oplagring (Opl)

Opdeling

Du kan se data opdelt på behandlingsform og:

 • Erhvervsmæssig kilde
 • Affaldstype
 • Affaldsfraktion niveau 1
 • Affaldsfraktion niveau 2
 • EAK koder
 • År

Foruden valg af opdeling er mulighed for at vælge en underopdeling, som er en af ovenstående parametre, bortset fra den, der er valgt som hovedopdeling. Søger du mere specifik information om behandlede mængder for et givent år, en given affaldstype, erhvervsmæssig kilde eller fraktion kan du lave avancerede søgninger ved at trykke på "Avanceret" i menuen for oven. Ved avancerede søgninger kan du filtrere data fra, som du ikke behøver, og derved få en mere overskuelig tabel.

Efter login som en kommune kan du lave samme søgninger som i den offentlige del, men de mængder der vises dækker den kommune, som du er logget ind som. Der er både mulighed for simpel og avanceret søgning. Under avanceret søgning er det endvidere muligt at se data for de enkelte anlæg, som modtager affald fra kommunen. Under avanceret søgning er det desuden muligt at se mængderne per indbygger i kommunen, samt at fremskrive affaldsmængderne henholdsvis 4 og 12 år ved at vælge "År" under "Opdeling" og vælge "Fremskrivning".

Efter login er der desuden mulighed for at sammenligne mængden af affald per indbygger fra husholdninger i din kommune med alle andre kommuner i Danmark, dog uden identifikation af andre kommuner. Dette gøres ved at klikke på "Sammenligning" i øverste menu.

Standard viser det aktuelle udtræk med alle valgmuligheder sat til standardindstillinger.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder definitioner af de begreber, der anvendes i dette værktøj. Nedenfor vises de overordnede principper i den anvendte terminologi:

Affaldstype

AffaldstypeBeskrivelse
DagrenovationDagrenovation er affald fra husholdninger minus haveaffald og storskrald, Består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger samt tilsvarende affald fra institutioner, erhvervsvirksomheder mv.
StorskraldBestår af større kasserede brugsgenstande (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper mv.) fra private husholdninger. F.eks. affald der ikke kan bortskaffes via den almindelige dagrenovationsordning.
HaveaffaldBestår af grene, blade, græs mv. fra beskæring og klipning af havearealer ved private husholdninger, institutioner, erhvervsvirksomheder mv.
ErhvervsaffaldBestår af affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder, herunder byggeaffald. Dvs. kasserede materialer, herunder fejlproduktioner fra servicevirksomheder og fremstillingsvirksomheder samt alt bygge- og anlægsaffald. Husdyrgødning betragtes i denne forbindelse ikke som affald.
EmballageaffaldBestår i denne sammenhæng af sorteret affald, som har været brugt som emballage, indsamlet med henblik på genanvendelse af materialerne glas, plast, papir og pap, metaller og træ.
Farligt affaldBestår i denne sammenhæng af affald, herunder klinisk risikoaffald, der er indsamlet særskilt på grund af f.eks. brandfare, sundhedsfare eller miljøfare ved affaldshåndteringen og som ikke er omfattet af Behandlingsrest
BehandlingsrestBestår af affald fra energianlæg og affaldsbehandlingsanlæg (f.eks. slagger, flyveaske og andet røggasaffald) samt affald fra rensningsanlæg (f.eks. slam, sand og ristestof) og behandlingsrest fra øvrig affaldshåndtering, herunder oparbejdning (f.eks. forbrændingsegnet og ikke-forbrændingsegnet).
SygehusaffaldDer er kun data på Sygehusaffald frem til og med år 2000, hvor affaldstypen for dette affald blev ændret til Farligt affald med affaldsfraktionen Klinisk risikoaffald.
Ikke oplystNår affald fraføres affaldsbehandlingsanlæg som er pligtige at føre register, angives affaldstype som Ikke oplyst

Kilde

Kilde henviser til den erhvervsmæssige kilde, som beskriver affaldsproducenten. Der er følgende grupper af kilder:

KildeBeskrivelse
Direkte kilderBestår af de erhvervsmæssige kilder Husholdninger, Institutioner, handel og kontor, Fremstilling, Byggeri og anlægsvirksomhed, Rensningsanlæg og Andet
AnlægskilderRestprodukter eller fraførsel fra behandlingsanlæg: Består af de erhvervsmæssige kilder Forbrænding/energi, Oparbejdningsanlæg, Kompostering/Biogasanlæg, Slamforbrænding, Deponeringsanlæg og Anlæg til særlig behandling

Fraktion

Fraktioner eller affaldsfraktioner er opdelt i generelt affald og farligt affald i bekendtgørelsen.

Generelt affald

KodeGenerelt affald
19.00Forbrændingsegnet
23.00Ikke-forbrændingsegnet
50.00Papir og pap *
51.00Glas
52.00Plast *
53.00Madspild/andet organisk
54.00Grene, blade, græs mv.
55.00Bark og træflis
65.00Kompost
56.20Jern og metal
57.00Autogummi
58.00Beton
59.00Tegl
60.00Andet bygge/anlægsaffald
61.00Asfalt
62.00Træ
63.00Jord og sten
64.00Andet genanvendeligt
67.00Sigterest
83.00Slam *
71.00Sand og ristestof
72.00Slagger
76.00Affaldsafgiftsbelagte driftsmidler til røggasrensning
79.00Elektriske og elektroniske produkter
80.00CFC-holdige køleskabe og frysere

Farlig affald

KodeFarligt affald
01.00Animalske og vegetabilske fedtstoffer *
02.00Organiske, halogenholdige forbindelser *
03.00Organiske, halogenfri forbindelser *
04.00Uorganiske forbindelser *
06.00Olieaffald *
05.00Andet farligt affald *
66.00Klinisk risikoaffald
73.00Flyveaske
74.00Andet røggasaffald
75.00Asbest
77.00Batterier
81.00CFC kølemidler
82.00Shredderaffald

Affaldsfraktioner markeret med * skal ved indberetning beskrives yderligere i affaldsfraktion niveau 2, se nedenfor. Farligt affald skal endvidere beskrives med en kode fra det Europæiske Affaldskatalog.

Affaldsfraktioner, niveau 2

Niveau 2 beskriver affaldsfraktionerne i Niveau 1 mere detaljeret. Se affaldsbekendtgørelsen for mere information.

EAK-koder

Farligt affald skal beskrives ved angivelse af en kode fra det Europæiske Affaldskatalog en EAK-kode. Der er udarbejdet et program, der kan hjælpe med at finde frem til relevante EAK-koder for de enkelte affaldsfraktioner i niveau 1. Programmet kan rekvireres i ISAG-sekretariatet, se Bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen, der også giver yderligere oplysninger om affaldstyper, kilder, fraktioner mv.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver jeg fremskrivning af affaldsmængder?

Du kan fremskrive affaldsmængder når du er logget ind som en kommune og har valgt Avanceret søgning. Du skal vælge År som opdeling og klikke af ved Medtag fremskrivning. Herefter kan du vælge dine søgekriterier som ønsket.

Hvordan sammenligner jeg mig med andre kommuner?

Du skal være logget ind som en kommune og derefter vælge Sammenligning i den øvre menu. Herefter kan du vælge dine søgekriterier. De andre kommuner er dog anonyme.

Hvordan laver jeg min egen graf?

Du skal lave dit ønskede udtræk og derefter klikke på Excel, som laver en eksportfil til Excel og automatisk åbner den. Vælg Gem som under Filer, angiv filtypen Microsoft Office Excel Arbejdsmappe, angiv et filnavn og tryk Gem. I Excel kan du herefter lave de ønskede grafer. Det kan være nødvendigt at åbne den gemte fil fra Excel, for at få adgang til alle faciliteter i Excel.